Stacks Image 3

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020


Årsberättelse för Rååbadarna gällande verksamhetsåret 2020Styrelsen för Rååbadarna får härmed avge följande redogörelse över verksamheten som bedrivits i föreningen under verksamhetsåret 2020. Föreningens styrelse har utgjorts av:

Wilas Wihlstrand, Ordförande (avgick 2020-10-22)
Anne v Buijtene, Vice Ordförande
Annie Björling, Kassör
Lars-Göran Frisell, Sekreterare
Karin Persson, Ledamot
Peter Dieden, Ledamot
Haide Lundgren, Ledamot
Cecilia G Lindberg, Ledamot
Jan Borneke, Suppleant
Carl Bergendorff, Suppleant
Axel Hultgren, Suppleant
(avgick 2021-03-01)


Föreningens revisorer har utgjorts av Tina Lundin och Tommy Håkansson. Jan-Peter Holmgren har fungerat som suppleant till revisorerna. Valberedning har varit Paul Kronberg och Marie Andersson Hjälte.

Under verksamhetsåret har det hållits 13 styrelsemöten.

Föreningen har haft 2 063 medlemmar. (1 213 kvinnor, 850 män)
2012 – 1 081 2016 – 1 523
2013 – 1 270 2017 – 1 587
2014 – 1 490 2018 – 1 755
2015 – 1 534 2019 – 1 853

Antal registrerade besökstillfällen har under året varit 32 600.
2012 – 7 116 2016 – 16 380
2013 – 9 888 2017 – 19 856
2014 – 15 822 2018 – 27 463
2015 – 17 273 2019 – 29 300

Storbastardagen nyårsafton hade badet stängt p g a COVID-19-pandemin.
2013 – 245 2014 – 264
2015 – 222 2016 – 218
2017 – 177 2018 – 218
2019 – 259

Basturna har varit uthyrda ca 24 gånger.

2013 – 54 2014 – 60
2015 – 51 2016 – 65
2017 – 46 2018 – 41
2019 – 37


20/1 påbörjades fuktsanering av dambastun.

”Kallbadsveckan” avhölls 29/1 – 3/2 med aktiviteter som aufguβ, frukostbastu och familjebastu.

27/1 fyllde Tony Skotte 70 år och uppvaktades med anledning av detta. 10/2 uppmättes vattenståndet till +121 cm vilket kanske var säsongsrekord?

26/2 sattes insynsskyddande film upp på fönsterna på dambastuns södra sida.

Städ- och fixardagen 18/4 inställdes p g a pandemin. Ett begränsat antal entusiaster utförde arbetet så att inte för många skulle befinna sig på badet.

Råå puls höll träningar under hela sommaren.

Morgonjympan höll på hela sommaren i sedvanlig ordning från maj till och med september.

I juli har vi normalt årets fest för medlemmarna, den s k klocksmörjningen, men denna sommar fick den ställas in på grund av COVID-19-pandemin.

13/8 fick vi besked att badets vatten höll hög kvalitet.

24/8 genomfördes omfattande förbättringsarbeten på dambryggan.

Den 17/10 var det åter dags för att fixa och städa på badet. Även denna gång begränsades antalet ”fixare” till en minimal skara p.g.a pandemisituationen.

Utöver ovan nämnda axplock av aktiviteter har olika entusiaster och allmänt händiga personer utfört massor av förbättringsarbeten på badet. Vilket styrelsen verkligen uppskattar.

Den 22/10 gjorde ordförande Wilas ”time out” (lämnade) styrelsen och alla sina uppdrag i föreningen.

Under större delen av året har COVID-19-pandemin genomsyrat verksamheten. Här följer en kort sammanfattning av våra åtgärder för att bidra till att begränsa spridningen av COVID-19. Vårt allmänna förhållningsätt har varit att följa vad de andra baden i staden gjort med anpassning till våra förutsättningar.

28/3 uppmanades riskgrupper att inte besöka badet. Likaså uppmanades till att visa hänsyn och hålla avstånd.

1/4 maximerades antalet besökare i respektive bastubyggnad till 10 personer.

7/10 upprepades anmodan om att det endast får vara 10 personer i basturna. Om detta inte följdes kunde badet tvingas att stänga.

31/10 reducerades antalet personer som fick befinna sig i själva bastun till 8 personer och max 10 personer i byggnaderna. Tidsbegränsning sattes till 2 timmar.

För att möjliggöra för fler att kunna basta trots det nerdragna antalet besökare i byggnaderna utökades öppettiderna. Bastun öppnades även måndagar kl. 16-20 samt öppningstiderna de övriga vardagarna tidigarelades till kl. 11.30.

23/11 beslutades att endast hålla öppet för medlemmar i föreningen. Medlemsstopp infördes till 1/3 2021. Antalet i bastubyggnaden minskades till 6 personer och besökstiden reducerades till 90 min. o

19/12 beslutades att helt stänga basturna. Föreningen valde att följa regeringens och FHMs rekommendationer om att stänga sport-, sim- och badanläggningar.

Styrelsen vill passa på att tacka ett stort antal medlemmar som hjälpt till med byggnadsarbeten, måleriarbeten, reparationer, kassabemanning, hytter, administrativt arbete, städning och ännu mer.

Eftersom vi är en ideell förening och till största delen måste förlita oss till medlemmarnas intresse att utveckla och driva badet är det av mycket stor betydelse att detta engagemang fortsätter och att alla känner en delaktighet i föreningen.

Styrelsen vill till kommunala instanser och övriga organisationer uttala ett tack för stöd och intresse för föreningens verksamhet.

Styrelsen vill slutligen också framföra sitt tack till medlemmarna för visat förtroende och gott samarbete under det gångna året.

Wilas Wihlstrand Anne V Buijtene
(t o m 2020-10-22)

Annie Björling Lars-Göran Frisell

Peter Dieden Cecilia G Lindberg

Karin Persson Haide Lundgren

Jan Borneke Axel Hultgren
(t o m 2021-03-01)

Carl B


Årsberättelse för 2019 hittar du här

Stacks Image 28